เรื่องน่ายินดีของเพื่อนๆ
 
กย.52
พนิตา รอดบุญ (ภาษา) ได้รับตำแหน่งใหม่เป็น ผู้เชี่ยวชาญระดับ12 ประจำสำนักผู้ว่าการฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
กย.52  
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (วิศวฯ)
ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นิวัติ สุธีมีชัยกุล (ประมง) พี่จัด คงสุข (สามี) อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดดุสิดาราม เมื่อ 5 กค.52ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (เทียบเท่าอธิบดีกรม)
 
กค.52  
ก้อย ดวงใจ (พืชสวน) & สมบูรณ์ (ศก.)
ลูกชาย ธนพล หงษ์ทรงเกียรติ จบปริญญาโท วิศวไฟฟ้า จาก University of Southern California , USA
วา สุวรรณี คงสุข (หงส์เลิศโอฬาร), (ส่งเสริม) พี่จัด คงสุข (สามี) อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดดุสิดาราม เมื่อ 5 กค.52
 
มิย.52  
แต๋ว (วีณา) กัญญพัชญ์ ลิมป์คุณพงษ์ (บัญชี)
อุปสมบทบุตรชาย (เมธาพรรธน์ ลิมป์คุณพงษ์)
ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เมื่อ 27 มิย.52
สมนึก ชัยดรุณ (พืชสวน) มีลุกแฝด 3..
ลูกสาวคนที่หนึ่ง.......สอบได้.......อักษรศาสตร์.......จุฬา
ลูกสาวคนที่ 2 .........สอบได้.......บริหารฯ......เกษตรฯบางเขน
ลูกชาย...................สอบได้.......วิศวฯ.........เกษตรฯบางเขน (มิย.52)
เละ-หงวน (พืชสวน) ลูกชาย สอบได้.....วิทยาศาสตร์.......จุฬาฯ
แดง-ฤทธิ์ (พืชสวน) ลูกชาย สอบได้.....คอมฯ..........มศว.ประสานมิตร
ธงชัย สุทธินรากร*(พืชสวน) ลูกชาย สอบได้.....นิติศาสตร์...แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
สพ.ญ.บุญญิตา รุจทิฆัมพร ลูกสาว สอบได้....นิติศาสตร์....ธรรมศาสตร์
สมศรี อังสุพานิช ลูกชาย สอบได้....วิศวฯคอม....เกษตรฯ บางเขน
ตู่ ศรัณยา (วอ.) ลูกสาว จบ ป.ตรี ม.กรุงเทพ สาขานิเทศศาสตร์
หนู ดวงตา (เคมี) ลูกชาย จบ ป.โท มหิดล INTER สาขา innovation management
ไพโรจน์ (พืชสวน) บวชลูกชายที่วัดชลประทานฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552
โบ๊ท ไพศาล คัจฉสุวรรณมณี (ไฟฟ้า) & สุชาดา (สังคม) บวชลูกชายเมื่อเดือนที่แล้ว
สมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ (วิศวฯ โยธา) ได้เลื่อนเป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการ 3 การประปาส่วนภูมิภาค
ธนา พุฒรังษี (ไฟฟ้า) ได้เลื่อนเป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ.
อรัญ วิสุทธิแพทย์ (ศก.) ได้เลื่อนเป็นระดับ 9 ประจำอยู่ที่เดิมที่สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมื่อ พย.51
ธนา พุฒรังษี (ไฟฟ้า) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงใน กฟผ. ตั้งแต่ 1 ตค. 2551
จากเดิม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง  
อ้วน ดร.คุรุจิต นาครทรรพ (วิศวกรรมเครื่องกล) ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (วิศวกรรมไฟฟ้า) จบ ดร.จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาคเอกชน) พร้อมกับได้รับแต่งตั้งเป็น อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่
เวทย์ นุชเจริญ (ศก.) ลูกชายรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ กค.51
วัชระ แก้วยังจิตร์ (เกษตรทั่วไป) ลูกชายรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ กค.51
ตุ๊ก อุบลวรรณ ราชพลสิทธิ์ (บริหาร) ลูกชายรับปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถิระโรจน์ (วิโรจน์ เหลืองฯ) วิศวะ ลูกสาวสำเร็จการศึกษาปริญญาโท Marketing จาก University of New South Wales
กาน พัจนา ปัญจมรัศม (บริหารธุรกิจ) สอบคอม (comprehensive) นิด้า เสร็จแล้ว รอประกาศผลใน 45 วัน จบแบบได้รางวัลเรียนดีด้ว
ขิ่น เชิดชัย จิระพิริยะเลิศ (ศก.) ลูกรับปริญญา (เกียรตินิยม อันดับ 1 ) คณะสถาปัตย์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แตว พะเยาว์ แจ้งสว่าง ( บริหารธุรกิจ) ลูกชาย entrance ติดแพทย์มหิดล
สมเจตน์ นาคเสวี (ศก.) ลูกสาวสอบติดธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เมื่อ มิย.51 
สงวน และเละ นงลักษณ์ ติรศรีวัฒน์ (พืชสวน) กชายสอบติดแพทย์เชียงใหม่ เมื่อ มิย.51
พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ (วอ.) ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้า เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
พัชรา จรูญนารถ (วอ.) เปิดสำนักงานใหม่ บริษัท อินเกรเด็น จำกัด ผลิต-จำหน่ายอาหารสุนัขยี่ห้อ D-dox ถนนเลียบมอตอร์เวย์ tel.02-7362407-9 เมื่อ 26 ม.ค. 50
ดร.พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ (วิศวะไฟฟ้า) ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เมื่อ ตค.49
สมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา (พืชไร่) ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาล อิเล็กโทรนิกส์ กระทรวง ICT เมื่อ ตค.49
ลี่ อมรรัตน์ ลีลาศวัฒนกุล (Food Science) ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นปี 2549 (Prime Minister's Export Award 2006) ประเภทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง เมื่อ กย.49
ซัว บรรพต เรืองรักษ์ลิขิต (Food Science) ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จ.นครนายก เมื่อ กย.49
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (วิศวะไฟฟ้า) ได้รับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ กระทรวงอุสาหกรรม  เมื่อ กย.49 
ปิง (บัณฑูร) และวชิระ เปิดร้าน 33 ให้บริการด้าน IT และเครือข่าย ชั้นล่างอาคารจอดรถ มก. (ตรงข้ามศูนย์หนังสือ มก.) เมื่อ มิย.49
สมพันธ์ ปานม่วง, แต้ว (บริหารธุรกิจ) เปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแถวสี่แยกวงศ์สว่าง เมื่อ พค.49
ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต, ใหม่ ได้รับเลือกเป็น สว. กทม. เมื่อ พค.49

พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลพ, ติ้ง

ได้รับเลือกเป็น สว. นครราชสีมา เมื่อ พค.49