ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ ม.ก. ลงวันที่ 13/11/2557 ดูแล้ว 1893 ครั้งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสถาน จัดงานเสวนาทางวิชาการ “ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียนในมุมมองของนักวิชาการ และสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานโครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนของราชบัณฑิตยสถาน ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนสำหรับเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร