ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ ม.ก. ลงวันที่ 13/11/2557 ดูแล้ว 6525 ครั้งสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร : ภาษาถิ่น ภาคเหนือ ภาคอิสาน และภาคใต้ จัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนา ในการเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากนักวิชาการและประชาชนในท้องถิ่นภาคเหนือที่มีต่องานวิชาการด้านภาษาถิ่น พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในส่วนภาคเหนือ เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นมาพัฒนางานวิชาการด้านภาษาถิ่นให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เกี่ยวกับบทบาทของราชบัณฑิตยสถานที่มีต่อภาษาถิ่น