ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก.


ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก. วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา มก.บางเขน แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ ข่าวต้นชั่วโมง มก.เชียงใหม่ ลูกข่ายรับสัญญาณฯ มก.ขอนแก่น ลูกข่ายรับสัญญาณฯ มก.สงขลา ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
05.00-05.55น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   มก. พบประชาชน (ภาคเช้า)

(รับสัญญาณดาวเทียม)

(รับสัญญาณดาวเทียม)
06.05-06.30 น. คุยข่าวเล่าเรื่อง 06.00 น. 06.20-06.30 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นเหนือ
06.30-06.40 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นอิสาน
06.30-06.45 น.
ข่าวท้องถิ่น
06.30- 06.55 น. ไทยเซ็นทรัลเคมี รักเกษตรกร   ม.ก. พบประชาชน (ภาคเช้า) 06.40-06.55 น.
เกล็ดความรู้ ม.ก. ขอนแก่น
06.45-06.55 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นใต้
07.00-07.10 น. เรื่องเล่าอาเชียน   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07.00-07.30 น. เรื่องเล่ายามเช้า   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07.30-07.55 น. ทิดบ้วนชวนคุย   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.00 น. เคารพธงชาติ   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.05-08.45 น. เพียงพอเพื่อพอเพียง กับ ม.ก.ยามเช้า 08.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.45-08.55 น. เจาะลึกภาษาไทยถิ่น   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
09.05-09.55 น. คุยกัน 9 โมง   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
09.55-10.00 น. คนไทยคำไทย 09.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10.05-10.30 น. ธกส.เพื่อนเกษตรกร โดย ธกส. 10.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10.30-10.45 น. รายการนิยมไทย   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10.45-10.55 น. สารคดีพระราชดำรัส พระราชดำริ   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
11.05-11.45 น. เปิดบ้านการเกษตร 11.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
11.45-11.55 น. เจาะลึกภาษาไทยถิ่น   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12.05-12.30 น. นิยมไทย 12.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12.30-12.55 น. ช่วยคิดช่วยทำ โดย ถวิล สุวรรณมณี   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
13.05-13.55 น. ห้องสนทนา มก. 13.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
14.05-14.55 น. สังคมเกษตร 14.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
14.55-15.00 น. คนไทยคำไทย   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
15.05-15.55 น. ร่วมแรงร่วมใจ 15.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
16.05-16.55 น. ม.ก.พบประชาชน
โดย มก. เชียงใหม่
16.00 น . (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
17.05-17.55 น สารคดีและสปอตประชาสัมพันธ์ 17.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
17.55-18.00 น. คนไทยคำไทย   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
17.55 -18.00น.

เคารพธงชาติ 18.00 น

  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18.00-18.30 น. ถ่ายทอด คสช.
จากสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย
  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18.30-18.55 น. เปิดโลกสื่อสาร โดย ทวีศักดิ์ พลอยสุวรรณ   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19.00-19.30 น. ถ่ายทอดข่าวภาคค่ำ
จากสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย
  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19.30-19.55 น. ตอบปัญหาการเกษตร
โดย อ.สว่าง เตลิงคพันธ์
  19.30-19.40 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นเหนือ
19.30-19.45 น.
เปิดบ้านใส่ใจคนในครอบครัว
19.30-19.55 น.
 

 

 

19.40-19.55 น.
ข่าวภูมิภาค

19.45-19.55 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นอิสาน
VOA ข่าวสายตรงจากอเมริกา
19.55-20.00 น. คนไทย คำไทย   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
20.30-20.55 น. ราตรีเกษตร โดย อ.สว่าง เตลิงคพันธ์   เกษตรพัฒนา
โดย อ.สุนันท์ ละอองศรี
ด้วยใจภักดิ์ 20.30-20.40 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นใต้
          20.40-20.55 น.
บอกเล่าเก้าสิบ
21.00-21.05 น. ข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา 21.00 น (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21.05-21.15 น. เรื่องเล่าอาเซียน   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21.15-22.00 น. คุยกับ อ. ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
22.00-24.00น. เล่าขานยามดึกโดย มก. ขอนแก่น   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
24.00 - 04.45 น.ปิดสถานี
ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก. วันเสาร์
เวลา มก.บางเขน
แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ
ข่าวต้นชั่วโมง

มก.เชียงใหม่
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ

มก.ขอนแก่น ลูกข่ายรับสัญญาณฯ มก.สงขลา ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
05.00-05.55น. เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
06.05-06.30 น. จักรวาลการเกษตร
โดย อ.นวลศรี โชตินันท์
06.00 น (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
06.30-06.55 น. สายธารธรรม    ธรรมานุสติ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07.00-07.10 น. เรื่องเล่าอาเซียน   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07.10-07.30 น. จากแฟ้มงานวิจัย        
07.30-07.55 น. เพื่อนเกษตรกร/เล่าขาน   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.00 น. เคารพธงชาติ 08.00 น.   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.05-08.30 น. ถ่ายทอด คศช. จาก สวท. 08.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.30-08.45 น. สาระพันน่ารู้ จาก ม.ก.   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.45-08.55 น. เจาะลึกภาษาไทยถิ่น        
09.05-09.55 น. สาวิกา โดย แม่ชีศันสนีย์ 09.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10.05-10.55 น. สาระดีดีสุดสัปดาห์ (รีรัน) 10.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
11.05-11.55 น. เดอะไซเคิลออนแอร์

11.00 น.

(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12.05-12.30 น. กฎหมายชาวบ้าน 12.00 น. มหาวิทยาลัยโลก (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12.30-12.55 น. คุยฝรั่งฟังสนุก โดย คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์   นานาสาระ (รับสัญญาณดาวเทียม) เพื่อเกษตรกรชาวใต้ คณะทรัพย์ฯ มอ.
13.05-13.30 น. เกษตรวาไรตี้ โดย ภ.ส่งเสริมฯ 13.00 น. อยู่ดีมีสุข ช่วง 1 (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
13.30-13.55 น. สารคดีและสปอตประชาสัมพันธ์   อยู่ดีมีสุข ช่วง 1

13.30-13.40 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นอิสาน

13.30-13.55 น.
        13.40-13.55 น.
สาระพันน่ารู้
เพื่อเกษตรกรชาวใต้
14.05-14.55 น. ยิ้มแย้มแก้มใส
โดย พรพรรณ ชัยนาม
14.00 น. 14.05-14.15 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นเหนือ
(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
     

14.15-14.55 น.
ม.ก. พบประชาชน

   
15.05-15.55 น. มุมเศรษฐกิจ โดย กลุ่มดินสอ 15.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
16.05-16.55 น. วิปัสนา พาสุข   16.00 น. อยู่ดีมีสุข ช่วง 2 16.05-16.15 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นอิสาน
16.05-16.30 น.
สุดสัปดาห์ VOA
      อยู่ดีมีสุข ช่วง 2 16.15-16.55 น.
ห้องสนทนา มก. (รีรัน)
16.30-16.55 น.
ปักษ์ใต้บ้านเรา
17.05-17.55 น. วิปัสนา พาสุข   17.00 น. 17.05-17.15 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นเหนือ
สาระสุขภาพ
กับ ม.ก. ขอนแก่น
17.05-17.45 น.
เกษตรพาเพลิน
      17.15-17.55 น.
ด้วยใจภักดิ์
สาระสุขภาพ
กับ ม.ก. ขอนแก่น
17.45-17.55 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นใต้
18.00 น. เคารพธงชาติ 18.00 น.   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18.05-18.30 น. ถ่ายทอด คสช.
จากสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย
  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18.30-18.55 น. เกษตรต่างเมือง   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19.00-19.30 น. ถ่ายทอดข่าวภาคค่ำ
จากสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย
  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19.30-19.55 น. ข่าวอ้อยและน้ำตาล   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) 19.30-19.40 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นใต้
          19.40-19.55 น.
สารคดีและสปอตประชาสัมพันธ์
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
20.30-20.55 น. เกษตรน่ารู้   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21.00-21.05 น. ข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา

21.00 น.

(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21.05-21.15 น. เรื่องเล่าอาเซียน   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21.15-21.55 น. ร่มธรรมร่มอาราม
โดย วัดมหาพฤฒาราม
  ด้วยใจภักดิ์ สืบสานประเพณีทั่วไทย เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้
          ฟังสบายสไตล์ ม.ก.
22.00-24.00 น. ETO จักรยานเพื่อสุขภาพ   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
24:00 น. ปิดสถานี
ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก. วันอาทิตย์
เวลา มก.บางเขน
แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ
ข่าวต้นชั่วโมง มก.เชียงใหม่
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.ขอนแก่น
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.สงขลา ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
05.00-05.55 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
06.05-06.55 น. ศาสตร์และศิลป์
แห่งที่อยู่อาศัย
06.00 น.

06.05-06.30 น.
ปู่สอนหลาน

(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
      06.30-06.55 น
วิทยาลัยเพื่อชนบท
(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07.00-07.10 น. เรื่องเล่าอาเซียน   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07.10-07.30 น. เรื่องเล่ายามเช้า   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07.30-07.55 น. สารพันทันเหตุการณ์   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.00 น. เคารพธงชาติ 08.00 น.   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.05-08.55 น. สาระดีดีสุดสัปดาห์ 08.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
09.05-09.55 น. สาวิกา โดย แม่ชีศันสนีย์ 09.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10.05-10.55 น. วิสัยธรรมปริทัศน์
โดย สมเดช มัสแหละ
10.00 น. ม.ก. พบประชาชน (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
11.05-11.55 น.

วิสัยธรรมปริทัศน์
โดย สมเดช มัสแหละ

11.00 น. โลกสีเขียว (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12.05-12.55 น. อาทิตย์สาระพัน   12.05-12.30 น.สำนักโพธยาลัย
มหาวิทยาลัยพลเมืองไทย
(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
      12.30-12.55
บทความการเกษตรทางอากาศ
(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
13.05-13.30 น. สมาคมศิษย์เก่า มก.
โดย ถวิล สุวรรณมณี
13.00 น สมาคมศิษย์เก่า ม.ก. แม่โจ้
โดย อ.สุนันท
(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
13.30-13.55 น. สุขภาพจิตดีที่ ม.ก.   (รับสัญญาณดาวเทียม) 13.30-13.40 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นอิสาน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
      (รับสัญญาณดาวเทียม) 13.40-13.55 น.
สาระพันน่ารู้
(รับสัญญาณดาวเทียม)
14.05-14.55 น. ครุสัมพันธ์ 14.00 น. 14.05-14.15
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นเหนือ
14.05-14.30 น.
พอเพียงเพื่อเพียงพอ(รัรัน)
(รับสัญญาณดาวเทียม)
      14.15-14.55
ม.ก. พบประชาชน
14.30-14.55 น.
เกษตรอิสานแก้จน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
15.05-15.55 น. ครุสัมพันธ์ 15.00 น. ร้อยแปดพันเก้าเรื่องเล่าคนเมือง 15.05-15.30 น.
ผู้ว่าฯ พบประชาชน
(รับสัญญาณดาวเทียม)
      ร้อยแปดพันเก้าเรื่องเล่าคนเมือง 15.30-15.55 น.
เกษตรรอบทิศ
(รับสัญญาณดาวเทียม)
16.05-16.55 น. ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม
ทางอากาศ
16.00 น. ด้วยใจภักดิ์ 16.05-16.15 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นอิสาน
16.05-16.30 น.
ภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกัน
      ด้วยใจภักดิ์

16.15-16.55 น.
ห้องสนทนา ม.ก.

16.30-16.55 น.
ปักษ์ใต้บ้านเรา (รีรัน)
17.05-17.55 น.

ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม
ทางอากาศ

17.00 น. 17.05-17.15
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นเหนือ
สาระสุขภาพกับ
ม.ก. ขอนแก่น
17.05-17.45 น.
เ กษตรพาเพลิน
      17.15-17.55 น.
ต้นกล้าครอบครัว ม.ก.
สาระสุขภาพกับ
ม.ก. ขอนแก่น
17.45-17.55 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นใต้
18.00 น. เคารพธงชาติ 18.00 น.   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18.00-18.40 น. ถ่ายทอด คสช.
จากสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย
  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18.40-18.50 น. เจาะลึกภาษาไทยถิ่น   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18.50-18.55 น. สาระพันน่ารู้   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19.00-19.30 น. ถ่ายทอดข่าวภาคค่ำ
จากสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย
  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19.30-19.55 น. ข่าวอ้อยและน้ำตาล
โดย อ.เกษม สุขสถาน
  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) 19.30-19.40 น.
เจาะลึกภาษาไทยถิ่นใต้
      (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) 19.40-19.55 น.
สารคดีและสปอตประชาสัมพันธ์
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
20.30-20.55 น. เพื่อนเกษตรกร/ปัจจัยสี่   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21.00-21.05 น. ข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา 21.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21.05-21.55 น. ปทุมธรรมนำชีวิต   ด้วยใจภักดิ์ สืบสานประเพณีทั่วไทย เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต์
      ด้วยใจภักดิ์ สืบสานประเพณีทั่วไทย เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต
22.00-22.30 น. ทันโลกเกษตร   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
22.30-23.00 น. ด้วยรัก   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
23.00-24.00 น. สุขภาพจิตดีที่ ม.ก.   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
24:00 น. ปิดสถานี