ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก.


ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก. วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา มก.บางเขน แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ ข่าวต้นชั่วโมง มก.เชียงใหม่ ลูกข่ายรับสัญญาณฯ มก.ขอนแก่น ลูกข่ายรับสัญญาณฯ มก.สงขลา ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
05.00-05.55น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   รายการท้องถิ่นภูมิภาค

(รับสัญญาณดาวเทียม)

(รับสัญญาณดาวเทียม)
06.05-06.30 น. คุยข่าวเล่าเรื่อง 06.00 น. รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค
06.30- 06.55 น. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ   รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค
รายการท้องถิ่นภูมิภาค
07.00-07.30 น. เรื่องเล่ายามเช้า   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07.30-07.55 น. เช้านี้ที่ ม.ก.   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.00 น. เคารพธงชาติ   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.05-08.55 น. เพียงพอเพื่อพอเพียง กับ ม.ก.ยามเช้า 08.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
09.05-09.55 น.

รายการคุยกัน 9 โมง
จันทร์ - อ.ทอง ธรรมดา
อังคาร - อ.ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล
พุธ - อ. วิทยา ประจันตเสน
พฤหัสบดี - อ.ทอง ธรรมดา(ออกอากาศซ้ำ)
ศุกร์ - เกษตรต้นแบบยั่งยืน
กับอธิการบดีคนที่ 13

9.00 น (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10.05-10.30 น. ช่วยคิดช่วยทำ 10.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10.45-10.55 น. เกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
11.05-11.55 น.

เปิดบ้านการเกษตร

11.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12.05-12.55 น. เที่ยงวันทันเกษตร 12.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
13.05-13.55 น. ห้องสนทนา มก. 13.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
14.05-14.30 น.

จันทร์ - ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ
อังคาร - พฤหัสฯ - สังคมเกษตร
ศุกร์ - KU คุ๋ชุมชน

14.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
14.30-14.55 น. นิยมไทย + คนไทยคำไทย   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
15.05-15.30 น. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ 15.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
15.05-15.55 น. จากแฟ้มงานวิจัย   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
16.05-16.55 น. จันทร์-อังคาร - มก.พบประชาชน
พุธ - เกษตรอภิรมย์ออนแอร์
พฤหัสบดี - มก.พบประชาชน ช่วงโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ + วิตามินใจ
ศุกร์ - สุขสูงวัย สุขใจใช่เลย
16.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
17.05-17.55 น.

รายการ Home

17.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
17.55-18.00 น.

เคารพธงชาติ 18.00 น

18.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18.00-20.00 น.

นิยมไทย

  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18.20-19.00 น.

เล่าขานยามเย็น

  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19.00-19.30 น. ถ่ายทอดข่าวภาคค่ำ
จากสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย
  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19.30-19.55 น. ตอบปัญหาการเกษตร
โดย อ.สว่าง เตลิงคพันธ์
  รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
20.30-20.55 น. ราตรีเกษตร โดย อ.สว่าง เตลิงคพันธ์   รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค
21.00-21.05 น. ข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข่าวอุตุ
21.00 น.
(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21.05-21.20 น. เพลงและสารคดีสั้นจากสถานี   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21.20-21. น. คุยกับ อ. ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
22.00 - 04.45 น.ปิดสถานี
ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก. วันเสาร์
เวลา มก.บางเขน
แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ
ข่าวต้นชั่วโมง

มก.เชียงใหม่
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ

มก.ขอนแก่น ลูกข่ายรับสัญญาณฯ มก.สงขลา ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
05.00-05.55น. เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
06.05-06.30 น. จักรวาลการเกษตร
โดย อ.นวลศรี โชตินันท์
06.00 น (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
06.30-06.55 น. สายธารธรรม   

ธรรมานุสติ

(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07.00-07.10 น. สารานุกรมพาเพลิน   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07.05-07.30 น. จากแฟ้มงานวิจัย   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07.30-07.55 น. เพื่อนเกษตรกร/เล่าขาน   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.00 น. เคารพธงชาติ 08.00 น.   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.05-08.55 น. คุยกับ ดร. มนต์ชัย 08.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
09.05-09.55 น. ไฮไลท์ข่าวเด่น 09.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10.05-10.55 น. หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกร 10.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
11.05-11.55 น. เดอะไซเคิลออนแอร์

11.00 น.

(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12.05-12.30 น. กฎหมายชาวบ้าน 12.00 น. รายการท้องถิ่นภูมิภาค (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12.30-12.55 น. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ   รายการท้องถิ่นภูมิภาค (รับสัญญาณดาวเทียม)

รายการท้องถิ่นภูมิภาค

13.05-13.30 น. เกษตรวาไรตี้ โดย ภ.ส่งเสริมฯ 13.00 น. รายการท้องถิ่นภูมิภาค (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
13.30-13.55 น. เกษตรวาไรตี้ ช่วงท่องโลกเกษตรฯ   รายการท้องถิ่นภูมิภาค

รายการท้องถิ่นภูมิภาค

(รับสัญญาณดาวเทียม)
14.05-14.55 น. เพลินคิด 14.00 น. รายการท้องถิ่นภูมิภาค (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
15.05-15.55 น. มุมเศรษฐกิจ 15.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
16.05-16.55 น. เรื่องเล่าจากพระธุดงค์ 16.00 น. รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค
17.05-17.55 น. ธรรมะคุณากร 17.00 น. รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค
18.00 น. เคารพธงชาติ 18.00 น. 18.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18.05-18.55 น.

นำคุณค่าสหกรณ์สู่การพัฒนายั่งยืน

  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19.00-19.30 น. ถ่ายทอดข่าวภาคค่ำ
จากสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย
  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19.30-19.55 น. ข่าวอ้อยและน้ำตาล   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) รายการท้องถิ่นภูมิภาค
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
20.30-20.55 น. เกษตรน่ารู้   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21.00-21.05 น. ข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวอุตุ 21.00 น.

(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21.15-21.55 น. ร่มธรรมร่มอาราม
โดย วัดมหาพฤฒาราม
  รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค
22.00 - 04.45 น.ปิดสถานี
ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก. วันอาทิตย์
เวลา มก.บางเขน
แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ
ข่าวต้นชั่วโมง มก.เชียงใหม่
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.ขอนแก่น
ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
มก.สงขลา ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
05.00-05.55 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
06.05-06.55 น. เปิดมุมมองกับทวีศักดิ์ฯ
06.00 น.

รายการท้องถิ่นภูมิภาค

(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07.10-07.30 น. เรื่องเล่ายามเช้า   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07.30-07.55 น. เกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.00 น. เคารพธงชาติ 08.00 น.   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08.05-08.55 น. สาระดีดีสุดสัปดาห์ 08.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
09.05-09.55 น. ทันโลกเกษตร 09.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10.05-10.55 น. วิสัยธรรมปริทัศน์ ชั่วโมง 1
โดย สมเดช มัสแหละ
10.00 น. รายการท้องถิ่นภูมิภาค (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
11.05-11.55 น.

วิสัยธรรมปริทัศน์ ชั่วโมง 2
โดย สมเดช มัสแหละ

11.00 น. รายการท้องถิ่นภูมิภาค (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12.05-12.55 น.

อาทิตย์สาระพัน

12.00 น. รายการท้องถิ่นภูมิภาค (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
13.05-13.55 น. เกษตรก้าวไกล..ไปกับ ส.มก.
โดย ทีมงาน ส.มก
13.00 น รายการท้องถิ่นภูมิภาค (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
14.05-14.55 น. ครุสัมพันธ์ ชั่วโมง 1 14.00 น. รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค (รับสัญญาณดาวเทียม)
15.05-15.55 น. ครุสัมพันธ์ ชั่วโมง 2 15.00 น. รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค (รับสัญญาณดาวเทียม)
16.05-16.55 น. ธรรมะคุณากร 16.00 น. รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค
17.05-17.55 น.

ด้วยรัก

17.00 น. รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค
18.00 น. เคารพธงชาติ 18.00 น. 18.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18.00-18.40 น.

สบายๆกับไมตรี ลิมปิชาติ

  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19.00-19.30 น. ถ่ายทอดข่าวภาคค่ำ
จากสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย
  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19.30-19.55 น. ข่าวอ้อยและน้ำตาล
โดย อ.เกษม สุขสถาน
  (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) รายการท้องถิ่นภูมิภาค
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
20.30-20.55 น. เพื่อนเกษตรกร/ปัจจัยสี่   (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21.00-21.05 น. ข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข่าวอุตุ 21.00 น. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21.05-21.55 น. ปทุมธรรมนำชีวิต   รายการท้องถิ่นภูมิภาค รายการท้องถิ่นภูมิภาค เรายการท้องถิ่นภูมิภาค์
22.00 - 04.45 น.ปิดสถานี